Privacyverklaring 123Wonen Vastgoedbeheer B.V.

Via de site en voor de dienstverlening van 123vastgoedbeheer.nl worden persoonsgegevens
verwerkt. 123Wonen Vastgoedbeheer B.V. (hierna: Vastgoedbeheer) acht een zorgvuldige omgang
met persoonsgegeven van groot belang. persoonlijke gegeven worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Dit betekent onder andere dat:
● wij middels deze privacyverklaring aan onze informatieplicht voldoen uit artikelen 12, 13 en 14 AVG;
● wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
● wij instaan voor de veiligheid van uw persoonsgegevens;
● wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerking in gevallen waarvoor toestemming is vereist;
● wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Vastgoedbeheer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u
aan deze zorgvuldig te lezen.

In deze privacyverklaring zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1. Persoonsgegevens huurder
1.2. Persoonsgegevens verhuurder
1.3. Mail naar informatie via mailadres
2. Publicatie
3. Verstrekking aan derden
4. Duur van de opslag
5. Buiten de EU
6. Beveiliging
7. Datalek
8. Cookies
9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
10. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
11. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
12. Contactgegevens

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 25-05-2018

1.Gebruik van persoonsgegevens
Vastgoedbeheer ontvangt via haar website persoonsgegevens van huurders en verhuurders.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt tot bemiddeling van verhuur en het opstellen van de
huurovereenkomst. Door deze gegevens te ontvangen, kan Vastgoedbeheer contact opnemen met
de huurder/verhuurder en zo het traject tot huren of verhuren starten.
Onderstaand zal per categorie worden aangegeven welke gegevens worden ontvangen en wat de
rechtsgronden hiervoor zijn.

1.1.Persoonsgegevens huurder
Vastgoedbeheer ontvangt van de 123Wonen kantoren de huurovereenkomst voor het beheer. Hierin
staan de volgende gegevens van de huurder:
– NAW-gegevens
– Email
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
Het ontvangen van deze gegevens is op grond van art.6 lid 1 sub b AVG, op basis van een
overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst.

1.2.Persoonsgegevens verhuurder
Vastgoedbeheer ontvangt van de 123Wonen kantoren de huurovereenkomst voor het beheer. Hierin
staan de volgende gegevens van de verhuurder:
– NAW-gegevens
– Email
– Telefoonnummer
Het ontvangen van deze gegevens is op grond van art.6 lid 1 sub b AVG, op basis van een
overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst.

1.2.1 Opdracht tot dienstverlening:
Tussen Vastgoedbeheer, de verhuurder en het desbetreffende 123Wonen kantoor wordt een
opdracht tot dienstverlening getekend voor het beheer van de woning. Na ondertekening, neemt
Vastgoedbeheer, het beheer van de woning op zich. In deze overeenkomst worden de volgende
gegevens gevraagd van de verhuurder:
– NAW-gegevens
– Email
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– IBAN
– Document voor identificatie
– Documentnummer
Het ontvangen van deze gegevens is op grond van art.6 lid 1 sub b AVG, op basis van een
overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst.

1.2.2 Bemiddelingsovereenkomst:
Tussen Vastgoedbeheer en de verhuurder wordt een bemiddelingsovereenkomst gesloten voor het
beheer van de woning. In deze overeenkomst worden de volgende gegevens gevraagd van de
verhuurder:
– NAW-gegevens
– Email
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– IBAN
– Document voor identificatie
– Documentnummer
Het ontvangen van deze gegevens is op grond van art.6 lid 1 sub b AVG, op basis van een
overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst.

1.3. Mail naar informatie via e mailadres
Als u een ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als
naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording
en afhandeling daarvan.

2. Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

3. Verstrekking aan derden
In sommige gevallen worden onderstaande gegevens gedeeld met een Incassobureau wanneer dit
noodzakelijk is:
– telefoonnummer
– naam
– adres + huisnummer
– (soms) email
Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
aangevraagde diensten. Zo maakt Vastgoedbeheer gebruik van een software systeem waarin haar
diensten worden verricht en alles in wordt verwerkt. Via deze software is de dienstverlening
geoptimaliseerd. Voor incassozaken maakt Vastgoedbeheer gebruik van B&D Juristen.
Daarnaast werkt Vastgoedbeheer samen met Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt
(SBWH) voor de check van huurders.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst)
voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat ze op een juiste manier
worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet
meer nodig zijn.
Vastgoedbeheer verstrekt geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit een wettelijke plicht is. Een
voorbeeld is dat de politie gegevens opvraagt in verband met een fraudeonderzoek. In dat geval zijn
is Vastgoedbeheer wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Duur van de opslag
Gegevens huurders:
Tot maximaal 2 jaar na het eindigen van de huurovereenkomst bewaart 123Wonen uw gegevens. Na
deze termijn worden uw gegevens verwijderd, op grond van art.12 Vrijstellingsbesluit.
Gegevens verhuurders:
Tot maximaal 2 jaar na het eindigen van de huurovereenkomst bewaart 123Wonen uw gegevens. Na
deze termijn worden uw gegevens verwijderd, op grond van art.12 Vrijstellingsbesluit.

5. Buiten de EU
Vastgoedbeheer maakt o.a. gebruik van Clouddiensten van Google hiertoe kan het voorkomen dat
gegevens buiten de EU worden opgeslagen. 123Wonen heeft hiervoor de volgende overeenkomsten
gesloten:
Amendement gegevensverwerking voor G Suite en/of overeenkomst voor complementaire producten:
https://admin.google.com/terms/apps/3/1/en/dpa_terms.html
Modelcontract clausules EU voor G-suite
https://admin.google.com/terms/apps/1/5/en/mcc_terms.html

6. Beveiliging
Vastgoedbeheer neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wanneer u wilt weten op welke manier deze zijn beveiligd, verzoek
ik u contact op te nemen met de contactgegevens die onder punt 11 zijn opgenomen.

7. Datalek
Vastgoedbeheer zal een datalek ten alle tijden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De
betrokkene bij een datalek worden hiervan op de hoogte gesteld (indien noodzakelijk) via de bij
Vastgoedbeheer bekende gegevens.

8. Cookies
Vastgoedbeheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

10. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat
Vastgoedbeheer uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze behandeld. Dit kunt u doen via de site
van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigen of verwijderen van uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

12. Contactgegevens
123Wonen Vastgoedbeheer B.V.
Twentepoort Oost 34
7609 RG Almelo
beheer@123wonen.nl
telefoon: 088 – 700 99 01